WOLONTARIAT

wolontariat logoKatarzyna Zapolska

CELE SZKOLNEGO KOŁA PCK

 • promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie humanitarnych postaw i zachowań u dzieci, gotowości niesienia pomocy innym,
 • szerzenie kultury zdrowotnej,
 • działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej oraz zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom i nałogom,
 • popularyzowanie zasad higieny osobistej i otoczenia,
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań problematyką zdrowia i zdrowego stylu życia,
 • wyrabianie postaw gotowości pomocy innym,
 • wpajanie zasad higieny nauki i odpoczynku,
 • wdrażanie podstawowych elementów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • uczestnictwo w akcjach charytatywnych.

CELE WOLONTARIATU SZKOLNEGO

 • rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności,
 • aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej,
 • wypracowanie systemu włączania uczniów do działań o charakterze wolontariackim,
 • wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego,
 • łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi,
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
 • promocja idei wolontariatu w szkole,
 • utworzenie bazy osób chętnych do niesienia pomocy.

dokument pdf Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu i PCK

dokument pdf Plan pracy 

Projekty - Programy

Projekty - Programy

Wakacje za...

31 dni
Dane teleadresowe...
 • Szkoła Podstawowa Nr 15 w Elblągu
 •  Adres: ul. Modlińska 39, 82-300 Elbląg
 • sekretariat tel. 55 625 86 01
 • e-mail sp15@elblag.eu
 • BIP
Odwiedź nas...

facebook ikona  szkoła : świetlica : UODO

YouTube  YouTube

mapa ikona  znajdź nas na mapie...

Copyright