DOKUMENTY SZKOLNE


  STATUT SZKOŁY


PROGRAMY:

 Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Bezpieczna i Przyjazna Szkoła


REGULAMINY:

Regulamin korzystania z obiektu sportowego

 Regulamin korzystania z placu zabaw

Instrukcja składowania sprzętu sportowego

Zasady umieszczania materiałów na stronie internetowej

 Discipulus Activius

 Regulamin wycieczek


WNIOSKI:

Wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego


OŚWIADCZENIA:

Oświadczenie dotyczące dzieci przebywających za granicą


INNE:

 Zasady organizowania wycieczek szkolnych

Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową

Ogłoszenia...

Certyfikaty...

Do szkoły za...

12 dni
Copyright