GDY OPIEKUN NIE ZGŁASZA SIĘ PO DZIECKO

PROCEDURA POSTĘPOWANIA
w sytuacji, gdy rodzice bądź osoby upoważnione spóźniają się po odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej.

1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom zapisanym przez rodziców (prawnych opiekunów) w godzinach 06:30 - 16:30.

2. W karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy rodzice podpisują oświadczenie zobowiązujące do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej oraz o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka przed godziną 06:30.

3. Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej odbywa się zgodnie z oświadczeniami podpisanymi przez rodziców lub prawnych opiekunów.

4. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16:30 nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

5. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów podanymi przez rodziców nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce dodatkowe 30 minut (do 17:00).

6. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia Dyrektora Szkoły, a następnie najbliższą Komendę Policji (ul. Tysiąclecia 3) o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami. Nauczyciel świetlicy sporządza protokół o zaistniałej sytuacji.

7. W przypadku kolejnego spóźnienia po odbiór dziecka, rodzic zobowiązany będzie do zmiany oświadczenia dotyczącego powrotu dziecka do domu - podpisuje oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka do domu.

8. W sytuacji, gdy rodzic odmówi podpisania zmiany oświadczenia o powrocie dziecka do domu i kolejny raz się spóźni, dziecko zostanie skreślone z listy dzieci objętych opieką w świetlicy.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

w sytuacji, gdy dziecko ze szkoły odbiera rodzic, opiekun prawny bądź osoba upoważniona będąca pod wpływem alkoholu.

1. Nauczyciel lub wychowawca, który przypuszcza, że rodzic, opiekun prawny, bądź osoba upoważniona do odbioru dziecka ze szkoły, jest pod wpływem alkoholu - nie wydaje mu dziecka.

2. Nauczyciel lub wychowawca zapewnia dziecku opiekę, przekazując je obecnemu na terenie szkoły pracownikowi i telefonicznie ustala pełnoletnią osobę z rodziny dziecka, która może je odebrać za pisemnym poświadczeniem.

3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z drugim rodzicem, opiekunem prawnym lub odmowy odebrania dziecka – nauczyciel lub wychowawca powiadamia Policję, dyrektora szkoły oraz kierownika świetlicy o zaistniałym zdarzeniu i sporządza protokół.

4. W przypadku powtarzających się w/w sytuacji szkoła zgłasza wniosek do Sądu Rodzinnego z prośbą o interwencję.

Ogłoszenia...

ZFŚS
nowe informacje
zobacz...


NAUCZANIE ZDALNE
HARMONOGRAM ZAJĘĆ 
ZOBACZ...


Chrońmy się przed wirusem

Kalendarz...

Maj 2020
Pn Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Certyfikaty...

Wakacje za...

28 dni
Copyright